Palvelut

qMS kokonaisratkaisu sosiaali- ja terveydenhuoltoon

0eabe3

Sote-tietojärjestelmien kypsyystason arviointi ja kehittäminen

9A1B7C

Tietoperusteinen sote-toiminnan ja johtamisen kehittäminen

656A6C

 qMS kokonaisratkaisu sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Sosiaalihuollon ratkaisu

Sosiaalihuollon ratkaisumme kattaa koko kunnallisen sosiaalihuollon tai halutessanne vain tietyn osan kokonaisuudesta. Sosiaalihuolto-tietojärjestelmämme on A-luokan järjestelmä, joka on liitetty Kanta-palveluihin. Sosiaalihuollon järjestelmät on integroitu muihin julkisen sektorin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Parhaillaan määrittelemme yhdessä UNA Oy:n kanssa integrointia UNA Ytimeen. Vahva asiantuntemuksemme ja laajat tietojärjestelmäratkaisumme antavat parhaat edellytykset sosiaalitoimen tukemiselle ja kehittämiselle. Olemme myös käynnistäneet sosiaalihuollon ratkaisun modernisoinnin qMS-teknologiaratkaisuun perustuen.

Terveydenhuollon ratkaisu

Terveydenhuollon ratkaisumme helpottaa tietojen käsittelyä ja jää enemmän aikaa potilaille. Järjestelmän käyttäjäystävällisyys tukee toimintalähtöisen työtä, sillä asiakkaamme pystyvät määrittelemään työnkulut ja osittain tietosisällöt omien toimintamalliensa mukaisiksi. Järjestelmän moduulit ovat keskenään integroituja ja ne voidaan liittää myös muihin järjestelmiin. Ratkaisumme helpottaa monitasoista terveydenhuollon hallintaa. Se on integroitu ulkoisiin järjestelmiin ja kansallisiin rekistereihin kansainvälisillä protokollilla: HL7, FHIR, IHE. Ratkaisumme sisältää halutessanne myös keskitetyt laboratoriot ja kuvantamispalvelut. Asiakkaamme Nikiforovin, ensiapu ja säteilysairauksien hoidon keskussairaala, saavutti ensimmäisenä itäeurooppalaisena sairaalana kansainvälisellä HIMSS EMRAM mallin mittarilla tason 6 vuonna 2017.

QMS-järjestelmän ydin

Ratkaisumme edut

- Kaikki hoidossa tarvitut toiminnot yhdellä laajalla järjestelmällä, tai yksittäisten järjestelmien korvaamisen qMS-moduuleilla (esim. LIS qMS - laboratoriojärjestelmä, RIS qMS – radiologiajärjestelmä ja TD qMS - veripalvelujärjestelmä).

- Tukee asiakkaan toimintamalleja – asiakas voi itse määritellä työnkulkuja ja tietosisältöjä palveluittain ja/tai hoitolaitoksittain.

- Vapauttaa ammattilaisten työaikaa hoitotyöhön, kun kaiken työhön liittyvän voi hoitaa yhdellä järjestelmällä. Lisää tehokkuutta myös esim. automatisointien ja puheohjauksen avulla.

- Mahdollistaa pieniriskisen järjestelmäkehityksen – pieniä päivityksiä sovitulla syklillä jatkuvasti ennemmin kuin big bang -versiopäivityksiä.

- Ohjaa ja optimoi palveluntuottajien ja toimintayksiköiden toimintaa ja niihin liittyvää logistiikkaa – mahdollistaa modernin toiminnanohjauksen.

- Tehostaa ja automatisoi hoito- ja palveluprosesseja.

- Nopeuttaa sairaanhoidollisten palveluiden (kuten laboratorio- ja kuvantamispalvelut) työtä ja integroi ne tiiviiksi osaksi potilatietojärjestelmää.

- Helpottaa laite- ja palveluintegrointeja

 

 

Sote-tietojärjestelmien kypsyystason arviointi ja kehittäminen

Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä on maailman laajuisesti jo vuosikymmenen ajan tehty HIMSS Analyticsin kypsyysmallien avulla. Eri tarpeisiin on kehitetty lukuisia erilaisia kypsyysmalleja. Potilastietojärjestelmien kypsyyttä arvioidaan kahdeksanasteisella EMRAM-mallilla. Ylimmällä tasolla 7 on koko maailmassa noin 350 sairaalaa. Suomessa ei vielä ole sertifioituja 7-tason organisaatioita.

Kypsyystason arvioinnin avulla voidaan kehittää terveydenhuollon organisaatioiden hoitoa hyödyntämällä teknologiaa siinä paremmin. Mallin avulla saadaan analysoitua nykyinen kypsyystaso sähköisen potilaskertomuksen hyödyntämisessä. Mallilla voidaan verrata sähköisen potilaskertomuksen kyvykkyyksiä muihin terveydenhuollon organisaatioihin. Mallin avulla voidaan myös arvioida ja toteuttaa tarvittavat tehtävät tavoitetason saavuttamiseksi.  HIMSS:n malleja on tarkoitus soveltuvin osin hyödyntää myös sosiaalihuollon tietojärjestelmien arvioinnissa. Tavoitteemme on, että saavutamme sosiaalihuollon qMS-ratkaisussa myös mahdollisimman korkean tason.

EMRAM kypsyystasot

EMRAM-arvioinnin avulla muodostetaan etenemissuunnitelma, joka huomioi laadun, turvallisuuden ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen terveydenhuollon palveluntarjoajille. Mallin tason 7 saavuttaminen auttaa organisaatiota maksimoimaan sähköisen potilaskertomuksen palvelujen ja kattavien ratkaisujen hyödyntämisen ainakin seuraavilla alueilla:

-Governance, arkkitehtuuri
-Käytön levinneisyys, kyberturvallisuus, digitaalinen kuvantaminen, mobiilius
-Business intelligence, analytiikka
-Terveystietojen välittäminen (HIE)
-Hoidon jatkuvuus, väestöterveydenhuolto

Hyötyjä EMRAM-arvioinnista

Laadun kehittäminen, etenkin hyvän hallintamallin, potilaiden sitouttamisen ja yhteentoimivuuden parantamisen alueilla.

Potilasturvallisuus, erityisesti lääkärin kirjausten luotettavuuden ja ajantasaisuuden osalta.

Kliinisten päätöksenteon tukijärjestelmien paremman integroinnin sekä lääkinnän hallinnoinnin kehittämisen alueilla.

Organisatorisen tehokkuuden parantaminen henkilökunnan ajankäytön tehostamista ja informaation saavutettavuutta kehittämällä.

 

 

Tietoperusteinen SOTE toiminnan ja johtamisen kehittäminen

Johtamisen ja ohjauksen kehittämisessä metodinamme on ensin ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan kokonaistilanne. Seuraavaksi laadimme yhteistyössä asiakkaan kanssa tiedollisen ratkaisun tärkeimpiin haasteisiin. Viimeisessä vaiheessa yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme näihin mahdollisimman sopivia ratkaisuja automaatiota ja tarkoituksenmukaisia teknologioita hyödyntäen.

Viime aikoina paljon suosiota on nostanut liiketoimintamallin laatiminen siihen kehitetyn kanvaasin avulla. Liiketoimintamalliin liittyviä elementtejä ovat usein strategisten tavoitteiden, mittarien ja palvelulupauksen, avainasiakasryhmien ja näiden keskeisten tarpeiden määrittely, palvelualueiden ja -mallien, palvelurakenteen ja –verkkojen tunnistaminen, palveluintegraatioiden ja -verkostojen ohjausmallien määrittely, taloushallinnan tilanteen arviointi / tuotteistus ja oman toiminnan tilanteen kyvykkyysarviointi ja resurssianalyysi.

Aloitamme strategisesti tärkeimmistä tavoitteista tietoperustainen toiminnan kehittämisen hypoteesikanvaasin avulla. Kehityskohteesta muodostetaan hypoteesi, johon määritellään sitä ilmentävät mittarit. Tunnistetaan tavoiteltava arvo, päätösten tekijät ja sidosryhmät sekä päätösten kohteet ja vielä tarvittavat päätökset. Näihin mietitään ennusteita, joiden pohjalta voidaan tehdä aiemmin päätöksiä. Jotta päätökset ja ennusteet saadaan sidottua niitä varten tarvittaviin tietolähteisiin ja niiden muuttujiin tai dimensioihin, tehdään tässä vaiheessa usein avuksi liiketoiminnan käsitemalleja. Tämän pohdinnan jälkeen arvioidaan vielä esteitä, riskejä ja taloutta, jotka vaikuttavat hypoteesiin ja siihen mietittyyn ratkaisuun. Työstämisen on iteratiivista ja sekä sen aikana että lopussa mietitään suosituksia jatkoa ajatellen.

Teknistä ratkaisua varten viedään liiketoiminnan käsitemallit teknisen työkalun käsitemalleihin. Käsitemalleista luodaan loogisia tietomalleja, joihin kytketään lähdejärjestelmien taulut ja attribuutit. Loogisesta mallista luodaan käsittelysääntöjen avulla tarvittavat data-alueet. Tarpeesta riippuen voidaan implementaatioon edetä eri tavoin. Muodostetut mallit voidaan siirtää tarvittaessa dataintegraatio-tuotteeseen. Samalla voidaan luoda erilaiset datan varastoimiseen tarvittavat taulurakenteet ja niihin liittyvät latausohjelmat sekä infomart –kerros. Tällöin ratkaisu tukee mm. dimensioita ja faktoja. Näin käyttäjän ei tarvitse erikseen rakentaa logiikkaa faktataulun lataukseen. Raportointikerroksessa voidaan käyttää asiakkaan BI-tuotteita. Jos taas tarpeena on saada nopeasti ratkaisuja tiettyihin tarpeisiin, niin data-alueista voidaan nopeasti datan louhinnan avulla tunnistaa kehityskohteeseen liittyviä ilmiöitä kuten prosesseja tai palveluketjuja. Näistä voidaan edelleen simulointivälineillä tehdä erilaisia skenaarioita ja niihin liittyviä vaihtoehtoisia laskelmia.

Hyötyjä toiminnan ja johtamisen tietoperusteisesta kehittämisestä

Tiedolla johtamisen keskeinen lupaus on tuoda työkaluja ja tietoa tukemaan omaa toimintaa ja monimutkaisuuden hallintaa. Ottamalla toiminnan tueksi ja sen johtamisen perustaksi joko muualla tuotettua tai itse oman analyysin kautta luotua tutkittua tietoa parannetaan päätösten onnistumisten mahdollisuutta tai ainakin pienennetään epäonnistumisesta aiheutuvaa haittaa.

Data sitoutuu prosesseihin ja sitä kautta prosesseja suorittaviin ihmisiin tai koneisiin. Siksi datan hyödyntämisessä ovat keskeisinä henkilöt, jotka toimivat asiantuntijoina, työnohjaajina, esimiehinä ja johtajina, myös prosessien määrittelijöillä sekä liiketoiminnan suunnittelijoilla on tärkeä rooli. Lisäämällä esimiesten osaamista datan ymmärryksessä luodaan edellytykset uuden innovoinnille, prosessien tehostamiselle ja tiedon jalostamiselle. Datan tulkinnasta ja hyödyntämisestä on tulossa tärkeä osa esimiesten osaamista.

Tiedolla johtaminen on toisin sanoen päätöksenteon ja henkilöstön toiminnan ohjaamista oikeaan suuntaan dataan pohjautuvan tiedon avulla. Todennettuun tietoon perustuva johtaminen on ennen kaikkea toiminta- ja johtamismalli, jonka hyödyt toteutuvat parhaiten silloin, kun sitä toteutetaan johdonmukaisesti ja mahdollisimman laajasti läpi organisaation.